Program razvoja podeželja 2014 - 2020

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 
Naziv aktivnosti: 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Na kmetiji so posodobili dotrajano kmetijsko mehanizacijo za lažje in varnejše delo v gorsko višinskem območju na ekološki kmetiji iz naslova 1. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Cilji: Z nakupom mehanizacije poteka delo na kmetiji lažje in varnejše, dosega se boljša kvaliteta krme kar vpliva na konkurenčnost kmetijskega gospodarstva.

 

Naziv aktivnosti: M08.6A 1. javni razpis Podpora za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Zaradi lažjega in vanrejšega spravila lesa je kmetijsko gospodarstvo posodobilo gozdarsko opremo in mehanizacijo.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si