DIPLOME IN PLAKETE SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV IN KLUBOV ARRL DXCC, WAC, WAZ, WPX.

Osvežena lista na dan 20. 03. 2018. Vir : arrl.org cq.magazine in osebne prijave, zbral in uredil Janez, S53MJ.


CQ CONTEST - HALL OF FAME


DXCC 80M
5BWAC CWS50A S59AAS53MJ S54A S55DX S57AT

S51DX S58ALPLAKETA HONOR ROLL #1 MIXED
DXCC 40M6BWAC RTTYS51GI S51RU S51U S55SL S55ZZ >< S51WX S54A S55DX S57AT S57NML S58T S53MJ
S58T
S59AW
6BWAC


PLAKETA HONOR ROLL #1 FONE
DXCC 30MS50N S52R S55ZZ S57AC *

S58T
S51DI S51DV S52R S53MJ S54A S54E 5BWAZ NAD 150 ZON

PLAKETA HONOR ROLL MIXED

S55DX S55SL S55ZZ S57AT ><
S50B S50O S50N S51DI S51DX S51GI
S50O S51EC S51MA S53AW S53MJ S55SL DXCC 20MS51U S52AM S52QM S53MJ S54A S54E
S55ZZ S58T S59DKR


S54A S55DX S57AT S57NML S57UX
S55SL S55ZZ S57DX S57JZ S57XX S58Q
PLAKETA HONOR ROLL CW in RTTY DXCC 17MS59DTN S59R S59U S59Z S59ZZ
S58T
S51DI S51DV S52R S53MJ S53X S54A 5BWAZ 200 ZON


5BDXCCS54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AT S50A S50O S51DX S51GI S51U S52QM
S50A S50B S50N S50O S50R S51DI >< S58TS53R S54E S55ZZ S57A S57DX ><
S51DV S51DX S51EU S51GI S51MA S51NM DXCC 15MS57JZ S57Z S58Q S58T S59Z S59ZZ
S51NU S51RU S51TE S51U S52AB S52F S54A S55DX S57AT S57NML S58T
WAZ MIXEDS52FW S52QM S52R S53MJ S53X S54A DXCC 12MS50A S50B S50N S51DI S51DX S51GI
S54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AC S51DI S51DV S52R S53MJ S54A S54E S51RU S51SS S51U S52CC S52DD S52FB
S57AL S57DX >< S57TA S57U S57UX S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AT >< S52R S52QM S53BH S53EO S53ZZ S55SL
S58J S58Q S58T S59DJK S59DKR S59DTN DXCC 10MS55ZZ S57AC S57AT S57DX ><
S59U S59ZZS54A S55DX S55SR S57AT S58T
S57UX S58MU S58U S59DJK

DXCC MIXEDDXCC 50 MHz *WAZ FONES50A S50B S50E S50N S50O S50R S50B S50N S51DI S51WX S53X S55SL S51DX S51ZZ S57AT S57DX

S50U S51AA S51AD S51CN S51DI S51DB S57A S57AC S57TA S58J S58T S59F WAZ CWS51DD S51DQ S51DX S51EC S51EJ S51GI S59YL S59ZS51DX S52AB S53MJ S53ZL S55SL S55ZZ
S51GW S51KL S51KM S51MA S51ME S51MP MILLENNIUM DXCC 2000

S56C S57AT S57DX S58Q S57XX S59U
S51NM S51NR S51NZ S51RU S51SS S51U S50DX S51NR S51ST S51U S52ON S53AU WAZ RTTYS51V S51ZY S52AB S52AQ S52CC S52CI S53EO S57AT S57LO S50XX S57TA S57SXS S51DX S54E S55ZZ S58T

S52DD S52F S52FW S52ON S52OT S52R S57UA S57UYX S58M S59AV S59ZZ
WAZ 12M FONE


S53AW S53BB S53DIJ S53DX S53EO S53F GOLDEN DXCC


S54E S57DXS53MJ I0/S53R S53R S53RI S53RT YU3US S51DX S51NR S58MU


WAZ 12M CWS53X S53ZL S53ZW S53ZZ S54A S54AA PLAKETA CHALLENGE


S55ZZ S57DXS54E S54G S54MM S55DX S55SL S55ZZ S50A S50B S50R S50U S51DI S51DV WAZ 17M FONE


S56DX S56G S57A S57AC S57AL S57AT S51NM S51MA S51U S52DD S52F S52OT S54E S57DXS57DX >< S57KV S57KW S57LF S57MI S52R S53MJ S53X S54A S54E S55DX WAZ 17M CWS57NML S57PY S57RR S57TA S57U S57XX S55SL S55ZZ S57AC S57AL S57AT S57UX S55ZZ S57DXS57YX S58J S58Q S58T S58U S59AA S57XX S58J S58T S59DKR S59Z
WAZ 30M CWS59ABL S59D S59DJK S59DJR S59DKR S59DKS WAC MIXEDS54E S55ZZ S57DX


S59DTN S59EA S59L S59U S59YL S59ZZ S50B S51AA S51DV S51DX S51JQ S51LI WAZ 160M NAD 30 ZON
DXCC CWS51NF S51NU S51RU S51T S51UK S51VE S55ZZ S58QS51DV S51DX S51U S51UF S52F S52FB S51WC S52AB S52AM S52AQ S52CC S52OA WAZ 160M 40 ZON


S52OT S53MA S53MJ S53ZL S53ZZ S53ZW S52ON S52QM S52ZI S53B S53DKR S53NF S50U S51V S53R S54E S57DX S58Q
S54A S55DX S55SL S55ZZ S56C S57AT S53RT S53ZW S55ZZ S57AC S57AT S57DX S59Z S59ZZ>< S57LO S57MI S57NML S57TA S57WO S57FS S57PY S58Q S59D S59ABC S59DAV WAZ 6M nad 25 ZON *


S57XX S58J S58Q S58RU S58T S59AV S59DBJ S59DCD S59DFT S59DJK S59DJR S59DTN S51DI S59ZS59AW S59US59L S59UWPX of EXCELLENCE


DXCC FONEWAC FONES51NU
S50R S51DX S51JN S52OT S52OW S53MJ S51IL S51JN S51CK S51DX S51ZZ S52AB WPX of EXCELLENCE + 160 M

S54A S55DX S55SL S57AC S57AT S57KW S52DD S55ZZ S57AC S57AT S57DX >< S50A S51U S53EO S53MJ S55SL ><
S57NML S57PY S57RTH S57XX S58T S59SV S59DBQ S59UWPX of EXCELLENCE + 160 M + 30M + DiGI
S59U S59YYWAC CWS54A
DXCC RTTYS51DX S51NM S51NR S52DD S52FB S52R WPX MIXEDS51DI S51DX S51HF S51NM S51MA S52OT S53AU S53MJ S55ZZ S56C S57AT S58MU S50A S50B S51DX S51NU S51RU S51ZZ
S52R S53MJ S53X S54A S54E S55SL S59ABC S59AVS52AB S52R S52QM S53EO S53MJ S54A
S55ZZ S56A S57AT S57DX S57NML S57XX WAC RTTYS55SL S57DX S58MU S59DTN

S58T S59DJK S59SV


S51DX S53MJ S55ZZ


WPX CWDXCC 160MWAC 10M/YLS51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ S54A
S50A S50U S51DI S51EC S51NM S52F S51ZZ
S55SL S55ZZ S58MU


S53MJ S53X S54A S54E S55DX S55SL 5BWACWPX FONES55ZZ S57A S57AC >< S58AL S58Q S50B S51DX S51GI S51SS S53EO S57DX S51DX S54A S55SL


S58T S59Z>< S57LF S58AL