DIPLOME IN PLAKETE SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV IN KLUBOV IZ PROGRAMA DXCC, WAC, WAZ, WPX, CQ / KV + 50MHz*
Osvežena lista na dan 13. 11. 2017- vir : arrl.org, cq magazine in osebne prijave. Zbral in uredil Janez - S53MJ


CQ CONTEST - HALL OF FAME


DXCC 160M
5BWAC CWS50A S59AAS50A S50U S51DI S51EC S51NM S52F S51DX S58ALPLAKETA HONOR ROLL #1 MIXED
S53MJ S53X S54A S54E S55DX S55SL 6BWAC RTTYS51GI S51RU S51U S55SL S55ZZ >< S55ZZ S57A S57AC >< S58AL S58Q S53MJ
S58T
S58T S59Z6BWAC


PLAKETA HONOR ROLL #1 FONE
DXCC 80MS50N S52R S55ZZ S57AC *

S58T
S53MJ S54A S55DX S57AT

5BWAZ NAD 150 ZON

PLAKETA HONOR ROLL MIXED

DXCC 40MS50B S50O S50N S51DI S51DX S51GI
S50O S51EC S51MA S53AW S53MJ S55SL S51WX S54A S55DX S57AT S57NML S58T S51U S52AM S52QM S53MJ S54A S54E
S55ZZ S58T S59DKR


S59AW
S55SL S55ZZ S57DX S57JZ S57XX S58Q
PLAKETA HONOR ROLL CW in RTTY DXCC 30MS59DTN S59R S59U S59Z S59ZZ
S58T
S51DI S51DV S52R S53MJ S54A S54E 5BWAZ 200 ZON


ARRL DXCC – HONOR ROLL – na dan: 08.11 2017. S55DX S55SL S55ZZ S57AT ><
S50A S50O S51DX S51GI S51U S52QM
S50A S50R S51GI S51RU S51U S53EO DXCC 20MS53R S54E S55ZZ S57A S57DX ><
S54E S55SL S55ZZ S57A S57AC S58T S54A S55DX S57AT S57NML S57UX
S57JZ S57Z S58Q S58T S59Z S59ZZ
S59AA S59Z S50O S51MA S53R S57AT DXCC 17MWAZ MIXEDS59ZZ S51DI S59DJK S59DKR S51NM S52F S51DI S51DV S52R S53MJ S53X S54A S50A S50B S50N S51DI S51DX S51GI
S57DX S51EC S58Q S58U S52FW >< S54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AT S51RU S51SS S51U S52CC S52DD S52FB
S50N S53X S51V S58T S55SL S57AT >< S58TS52R S52QM S53BH S53EO S53ZZ S55SL
S67AC S50R S58T S55ZZ S52F S53MJ DXCC 15MS55ZZ S57AC S57AT S57DX ><
S55SL S58Q S51U S58T

S54A S55DX S57AT S57NML S58T
S57UX S58MU S58U S59DJK

5BDXCCDXCC 12MWAZ FONES50A S50B S50N S50O S50R S51DI S51DI S51DV S52R S53MJ S54A S54E S51DX S51ZZ S57AT S57DX

S51DV S51DX S51EU S51GI S51MA S51NM S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AT >< WAZ CWS51NU S51RU S51TE S51U S52AB S52F DXCC 10MS51DX S52AB S53MJ S53ZL S55SL S55ZZ
S52FW S52QM S52R S53MJ S53X S54A S54A S55DX S55SR S57AT S58T
S56C S57AT S57DX S58Q S57XX S59U
S54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S57AC DXCC 50 MHz *WAZ RTTYS57AL S57DX >< S57TA S57U S57UX S50B S50N S51DI S53X S55SL S57A S51DX S54E S55ZZ S58T

S58J S58Q S58T S59DJK S59DKR S59DTN S57AC S57TA S58J S58T S59F S59YL WAZ 12M FONE


S59U S59ZZS59Z
S54E S57DXDXCC MIXEDMILLENNIUM DXCC 2000

WAZ 12M CWS50A S50B S50E S50N S50O S50R S50DX S51NR S51ST S51U S52ON S53AU S55ZZ S57DXS50U S51AA S51AD S51CN S51DI S51DB S53EO S57AT S57LO S50XX S57TA S57SXS WAZ 17M FONE


S51DD S51DQ S51DX S51EC S51EJ S51GI S57UA S57UYX S58M S59AV S59ZZ
S54E S57DXS51GW S51KL S51KM S51MA S51ME S51MP GOLDEN DXCC


WAZ 17M CWS51NM S51NR S51NZ S51RU S51SS S51U S51DX S51NR S58MU


S55ZZ S57DXS51V S51ZY S52AB S52AQ S52CC S52CI PLAKETA CHALLENGE


WAZ 30M CWS52DD S52F S52FW S52ON S52OT S52R S50A S50B S50R S50U S51DI S51DV S54E S55ZZ S57DX


S53AW S53BB S53BH S53DIJ S53DX S53EO S51NM S51MA S51U S52DD S52F S52OT WAZ 160M NAD 30 ZON
S53F S53MJ I0/S53R S53R S53RI S53RT S53MJ S53X S54A S54E S55DX S55SL S55ZZ S58QYU3US S53X S53ZL S53ZW S53ZZ S54A S55ZZ S57AC S57AL S57AT S57UX S57XX WAZ 160M 40 ZON


S54AA S54E S54G S54MM S55DX S55SL S58J S58T S59DKR S59Z

S50U S51V S53R S54E S57DX S58Q
S55ZZ S56DX S56G S57A S57AC S57AL WAC MIXEDS59Z S59ZZS57AT S57DX >< S57KV S57KW S57LF S50B S51AA S51DV S51DX S51JQ S51LI WAZ 6M nad 25 ZON *


S57MI S57NML S57PY S57RR S57TA S57U S51NF S51NU S51RU S51T S51UK S51VE S51DI S59ZS57XX S57YX S58J S58Q S58T S58U S51WC S52AB S52AM S52AQ S52CC S52OA WPX of EXCELLENCE


S59AA S59ABL S59D S59DJK S59DJR S59DKR S52ON S52QM S52ZI S53B S53DKR S53NF S51NU
S59DKS S59DTN S59EA S59L S59U S59YL S53RT S53ZW S55ZZ S57AC S57AT S57DX WPX of EXCELLENCE + 160 M

S59ZZ
S57FS S57PY S58Q S59D S59ABC S59DAV S50A S51U S53EO S53MJ S55SL ><
DXCC CWS59DBJ S59DCD S59DFT S59DJK S59DJR S59DTN WPX of EXCELLENCE + 160 M + 30M + DiGI
S51DV S51DX S51U S51UF S52F S52FB S59L S59US54A
S52OT S53MA S53MJ S53ZL S53ZZ S53ZW WAC FONEWPX MIXEDS54A S55DX S55SL S55ZZ S56C S57AT S51IL S51JN S51CK S51DX S51ZZ S52AB S50A S50B S51DX S51NU S51RU S51ZZ
>< S57LO S57MI S57NML S57TA S57WO S52DD S55ZZ S57AC S57AT S57DX >< S52AB S52R S52QM S53EO S53MJ S54A
S57XX S58J S58Q S58RU S58T S59AV S59DBQ S59US55SL S57DX S58MU S59DTN

S59AW S59UWAC CWWPX CWDXCC FONES51DX S51NM S51NR S52DD S52FB S52R S51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ S54A
S50R S51DX S51JN S52OT S52OW S53MJ S53AU S53MJ S55ZZ S56C S57AT S58MU S55SL S55ZZ S58MU


S54A S55DX S55SL S57AC S57AT S57KW S59ABC S59AVWPX FONES57NML S57PY S57RTH S57XX S58T S59SV WAC RTTYS51DX S54A S55SL


S59U S59YYS51DX S53MJ S55ZZ
DXCC RTTYWAC 10M/YL

S51DI S51DX S51HF S51NM S51MA S52OT S51ZZ


S52R S53MJ S53X S54A S54E S55SL 5BWAC

S55ZZ S56A S57AT S57DX S57NML S57XX S50B S51DX S51GI S51SS S53EO S57DX

S58T S59DJK S59SV


>< S57LF S58AL